کبریت
اولین کبریت چگونه وارد ایران شد؟ 14 Mehr 1396 - 23:27

اولین کبریت چگونه وارد ایران شد؟

در قدیم با چوب شاهدانه ساخته می‌شد و یک یا دو سرش آغشته به گوگرد مذاب بود و هنگام برخورد با جسم مشتعل روشن می‌شد. ...