پایلوت
یزد به عنوان "پایلوت شهر دسترس پذیر"برای معلولان انتخاب شد 29 Mordad 1399 - 16:11
با پشتکار و پیگیری نیکنام

یزد به عنوان "پایلوت شهر دسترس پذیر"برای معلولان انتخاب شد

...