سرتیتر خبری
فارسی
سخنگوی دولت:ما که حرف بزنیم نمی شنوید و کسی که ما را مسخره می کند می شنوید 26 Mehr 1401 - 17:34

سخنگوی دولت:ما که حرف بزنیم نمی شنوید و کسی که ما را مسخره می کند می شنوید

کنایه سخنگوی دولت به انگلیس و عربستان:فارسی بلد نیستند، شبکه فارسی زبان راه انداختند ...

توجه به بیانات مقام معظم رهبری پس از 24 سال !!!! 10 Bahman 1394 - 18:00

توجه به بیانات مقام معظم رهبری پس از 24 سال !!!!

...