شانگهای
چین و شهر شانگهای 08 Bahman 1394 - 23:52

چین و شهر شانگهای

...

بازديد مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد ‌از بخش زارچ 11 Mordad 1394 - 23:44

بازديد مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان يزد ‌از بخش زارچ

سوق دادن هر چه بيشتر فعاليتهاي كميته به سمت خود كفايي مددجويان ...