سرچشمه
"غار تالار دو سر" و "دون گاهون"از مهریز 27 Mordad 1399 - 23:59
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید:

"غار تالار دو سر" و "دون گاهون"از مهریز

...