درمانگاه نیک پور
نظارت بر درمانگاه ها را چه کسی انجام میدهد(اصلاح تصویر) 25 Mordad 1399 - 19:35
ارسالی شهروندان:

نظارت بر درمانگاه ها را چه کسی انجام میدهد(اصلاح تصویر)

تو این گرونی و گرفتاری و وضعیت نامناسب اقتصادی مردم ۲ بار پول گرفتن از مردم بخدا ظلم است ...