آیت الله سبحانی
توصیه آیت‌الله سبحانی به ارتباط حسنه با مصر و عربستان 21 Mehr 1396 - 20:43

توصیه آیت‌الله سبحانی به ارتباط حسنه با مصر و عربستان

آیت الله جعفر سبحانی با تاکید بر لزوم برقراری ارتباط با عربستان با توجه به مراودات مذهبی، گفت: اگر حج امسال تعطیل می‌شد در چند ...