در حكمي از سوي رييس جمهور
محسني شكيب به عضويت شوراي عالي فضايي منصوب شد
رييس جمهور طي حكمي دكتر سيد محسن محسني شكيب را براي مدت 4 سال به عضويت شوراي عالي فضايي منصوب كرد.
متن حكم دكتر احمدي نژاد به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر سيد محسن محسني شكيب
در اجراي تبصره (2) ماده (3) اساسنامه شوراي عالي فضايي مصوب 1383.11.25 هيات محترم وزيران و پيشنهاد وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات، نظر به تخصص و تجربيات جناب عالي و به موجب اين حكم براي مدت چهار سال به عضويت شوراي عالي فضايي برگزيده مي شويد.
توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن شورا را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال مسألت مي نمايم.

محمود احمدي نژاد
رييس جمهوري اسلامي ايران
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا