نامه مهم پزشکیان به مخبر؛ جلوی عقد و عملیاتی کردن قراردادهای جدید، ایجاد هر گونه تعهد و عزل و نصب افراد گرفته شود

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا