یزدفردا: مسعود پزشکیان با پیروزی در مرحله دوم انتخابات، رئیس جمهور ایران شد.

به گزارش یزدفردا: بر این اساس آرای مسعود پزشکیان بیش از 16 میلیون و آرای سعید جلیلی 13 میلیون رای اعلام شده است.

این آمار توسط وزارت کشور تایید نشده اما ظاهرا روایت درستی از برآوردهای اولیه و تجمیع آرا در کشور است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا