یزدفردا: اکنون ما در آستانه انتخابات رئیس جمهور (سکاندار دولت آینده) قرار گرفته‌ایم و پرسش اساسی مردم این است، کدام نامزد آینده را با محوریت تحول‌خواهی و ترمیم کاستی‌های دولت گذشته محک می‌زند.

ابوالقاسم قاسم زاده: چگونگی انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم در اصول قانون اساسی کشورها نوشته شده است. کشورهایی که دارای احزاب رسمی‌اند، به‌طور معمول در حدود واژگان تعریف شده از راست، چپ و میانه چه از لحاظ سیاسی، فرهنگی و بخصوص اقتصادی تعاریف معین و شناخته شده دارند. اگرچه همین تعاریف در شرایط گوناگون دولت‌ها و کشورها تغییر می‌یابد، اما در نهایت این آراء عمومی مردم است که نتایج هر انتخاباتی را رقم می‌زند.

نقد شرایط کشور در مسیر انجام انتخابات عمومی هر کشوری رقم می‌خورد. در همه کشورها که با اکثریت آراء مردم، موقعیت سیاسی و حزبی رئیس جمهور و یا نخست‌وزیر (رئیس دولت) همواره با یکی از واژگان راست، چپ و میانه مشخص می‌شود.

دومین شاخصه انتخاب مردم برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی برای آینده است. جهت‌گیری در ارائه برنامه‌ برای کسب آراء مردم، تشخیص روشن از مشکلات کشور و مردم و معرفی برنامه برای ترمیم کاستی‌ها و تحول روشن در مدیریت کلان جامعه است. با چنین تعریفی انتخابات و انتخاب رئیس دولت جدید شاخص‌های معین و گوناگون دارد که در آن همه احزاب و سیاستمدارانی که می‌خواهند کرسی مدیریت و ریاست دولت جدید را در اختیار بگیرند، شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور خود را ارزیابی و نقد می‌کنند و برای موفقیت خود برنامه مشخص و معینی در جهت ترمیم و یا تحول روال گذشته ارائه می‌کنند.

اکنون ما در آستانه انتخابات رئیس جمهور (سکاندار دولت آینده) قرار گرفته‌ایم و پرسش اساسی مردم این است، کدام نامزد آینده را با محوریت تحول‌خواهی و ترمیم کاستی‌های دولت گذشته محک می‌زند. 

هر دو نامزد ریاست جمهوری آینده، برای کسب آراء برتر از سوی مردم (رای‌دهندگان) باید با محوریت نقد کاستی‌های گذشته و نشان دادن شیوه ترمیم کاستی‌ها و آینده‌ای بهتر با برنامه روشن و عملی ارائه طریق کنند.

انتخابات ریاست جمهوری در ایران انقلاب نیست که ما یکبار انجام داده‌ایم و تجربه آن را برای آینده‌ای بهتر در اختیار داریم. اما نقد واقعی شرایط کنونی، هم لازم است و هم خواست اصلی مردم در این انتخابات. تأسیس دولت جدید و کسب آراء مردم نیازمند، نشان دادن مسیر راه تصحیح معقول گذشته است. بخصوص که هر دو نامزد انتخاباتی در این انتخابات جدید، شعار ترمیم سیاست‌های گذشته را نفی نمی‌کنند، اما محک انتخاب مردم شعارها نیست، اگرچه تا حدودی هم در هر انتخاباتی تکرار می‌شود. 

محک این است که تشخیص دهیم، کدام نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری، به جای تکرار گذشته، چراغی برای راه آینده بهتر را به مردم دور از شعارزدگی نشان می‌دهد و خود را متعهد به اجرای آن با ارائه برنامه مشخص معرفی می‌کند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا