یزدفردا: بازرس کل استان یزد: با تکمیل سامانه الکترونیکی www.۱۳۶.ir بدون اینکه هویت افراد فاش شود، امکان ثبت گزارشات فساد برای پیگیری و بررسی وجود دارد.

به گزارش یزدفردا: بازرس کل استان یزد دسترسی آسان و همگانی به سامانه گزارشگران فساد را از ابعاد گسترش نظارت همگانی در سازمان بازرسی برشمرد و گفت: با تکمیل سامانه الکترونیکی www.۱۳۶.ir بدون اینکه هویت افراد فاش شود امکان ثبت گزارشات فساد برای پیگیری و بررسی وجود دارد.مختاری، پیشگیری از تخلف و جرم در دستگاه‌های اجرایی را یکی از اولویت‌های این سازمان ذکر و اشاره کرد: قطعاً همگی قائل به این موضوع هستیم که پیشگیری مقدم بر درمان می‌باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا