فارغ از اینکه چه کسی رییس جمهور ایران شود باید با صدای رسا گفت : حال آموزش و پرورش ایران خوب نیست !

ودلیل آنرا نباید در این وزیر و آن وزیر جستجو کرد .آموزش و پرورش سالهاست به فراموشی سپرده شده ! سالهاست معلمان نتوانسته اند در قالب تشکلهای صنفی یا علمی اثبات کنند که ضعیف واقع شده اند !

رییس جمهور آینده در قدم اول نه از باب مرحمت و صدقه که باید از باب احقاق حق فرهنگیان تمامی سرمایه ی صندوق ذخیره فرهنگیان را به خود فر هنگیان بازگرداند و بازنشستگان نیز از این افزایش سرمایه حق خود را دریافت کنند .

رییس جمهور آینده باید در تامین نیروی آموزش و پرورش به جد و باجدیت و فوریت اقدام کند . شاید سالها بگذرد تا پی ببریم دانش آموزان پسری که تا پایان دوره متوسطه اول تمامی معلمانشان زن بودند! چگونه روحیاتی را پیدا کرده اند و چه آسیبهای را دیده اند .

سالها طول بکشد تا نقش بابای مدرسه !در مدارس بدون خدمات مشخص  شود !

رییس جمهور آینده باید بودجه های آموزش و پرورش را در شان آموزش و پرورش حد اقل ده برابر کند ! بحث حقوق معلمان به جای خود بحث احیای فعالیتهای پرورشی و تربیت بدنی رایگان برای همه ی دانش آموزان ایران است بحث احیای اردوگاه هایی است که نفس های آخر خود را می کشند .

رییس جمهور آینده باید بار مدارس غیر انتفاعی را از دوش مردم بردارد و از رها کردن این مدارس خودداری کند باید حمایتهای تامین نیرو و زمین و وام ساختمان این مدارس احیا شود و در مقابل مطالبه گری و نظارتهای فرهنگی افزایش یابد .

رییس جمهور آینده اگر فکر کند با همین  روال می شود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا کرد فقط خواب و خیالی بیش نیست با این حقوق و مزایای معلمان سند تحول که چه  بگویم نگهداشت وضع موجود آموزش و پرورش هم ممکن نخواهد بود .

سالهاست نبود بودجه های کافی ضمن خدمتهای آموزش و پرورش را از پویای انداخته، سالهاست نبود بودجه های کافی در بخش سرانه مدارس علی رغم تاکید و شعارهای متعدد بار آموزش و پر ورش به ظاهر رایگان ایران بسیار سنگین بر دوش مردم افتاده است وقت آن رسیده که سدهای پرورشی و جاده های آموزشی آسفالت شوند و روحی تازه در کالبد نیمه جان این سیستم دمیده شود . 

و اگر نشود آنچه باید بشود روزی خواهد آمد که باید بگوییم مدرسه مُرد!!!

علیرضا جلالی علی آبادی 

معلم ایرانی

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا