سیاسی-یادداشت-خواندنی
به نام خدا
به هر گزینه 10 امتیاز می تواند تعلق بگیرد حالا محاسبه كنید كی می رود كی می آید
هركس برده و خورده برود هركس نمی خواهد ببرد و بخورد بیاید
هركس متخصص نبوده برود هركس متخصص است بیاید
هركس پیرشده و30سال خدمت كرده برود هركس جوان است بیاید
هر كس متعهد نبوده برود  هركس متعهد است بیاید
هركس عاشق مردم نبوده برود هركس عاشق مردم است بیاید
هركس با باند بازی آمده برود هركس شایستگی دارد بیاید
هركس برنامه نداشته برود هركس برنامه دارد بیاید
هركس از موندنش خسته شدیم برود هركس اومدنش خوشحالمون می كند بیاید
هر كس می گوید نمی توانیم و نمی شود برود هر كس می گوید می توانیم و میشود بیاید
هركس به فكر فردای قیامت نبوده برود هركس به فكر فردای قیامت است بیاید 
 اگر اینطورباشد خیلی ها باید بروند 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا