مرکز تحقیقات ماهیان آبهای شور کشور
برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران بخش كشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد 07 دی 1394
تجلیل از پژوهشگران

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران بخش كشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

...