اختصاصی یزدفردا

فیلم:انتخاب حسابرس شهرداری و سازمانهای تابعه در شورا

فیلم:انتخاب حسابرس شهرداری و سازمانهای تابعه در شورا
نتخاب حسابرس توسط کمیسیون برنامه بودجه شورا خلاف مقررات تشخیص داده شد و برای انتخاب طبق قانون کمیته انتخاب مشخص شد/قطعا برای حسابر ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما