سرتیتر خبری
سید ابوالفضل کشفی
فیلم :شعر به آستان رضایم خدا جدا نکند سروده شده توسط  مهندس سید ابوالفضل کشفی  شهردار منطقه یک یزد 27 مرداد 1395 - 00:20

فیلم :شعر به آستان رضایم خدا جدا نکند سروده شده توسط مهندس سید ابوالفضل کشفی شهردار منطقه یک یزد

فیلم :به آستان رضایم خدا جدا نکند من جدایی از این آستان ،خدا نکند سروده شده مهندس سید ابوالفضل کشفی شهردار منطقه یک یزد ...