شهردار شهر میراث جهانی یزد در کارگروه خدمات و تاسیسات شهری ستاد راهبردی میراث جهانی شهر تاریخی یزد اظهار کرد: در حال حاضر بحث فاضلاب بافت تاریخی یک خطر بالقوه است نه یک مشکل بالقوه، خطر بالقوه ای که در این بافت تاریخی ارزشمند وجود دارد و همه به آن اذعان دارند.

یزدفردا: جمال الدین عزیزی با بیان اینکه بخشی از مباحث مربوط به حوزه برق و گاز به زیبایی و سیما و منظر شهری و بخشی به مخاطرات آن بر می گردد، گفت: بحث فاضلاب از جهات مختلف دارای مخاطرات و تهدید یزرگی برای بافت تاریخی یزد می باشد.

شهردار یزد تصریح کرد: در طراحی سیستم فاضلاب بافت تاریخی نباید به دید طراحی معمول یک سیستم فاضلاب برای بافت شهری نگاه کنیم بلکه در این طراحی باید مسائل میراثی، الزامات ثبت جهانی و امکان پذیری آن نیز باید در نظر گرفته شود و راه حل هایی برای محدودیت های اجرای این طرح در بافت تاریخی یزد ارائه شود.

وی افزود: فاضلاب هایی که گاهاً به قنات ها سرازیر شده و یا حتی بعضاً خروجی آنها نامشخص است و برایند همه این موارد، حساسیت و اهمیت طراحی و کار اجرایی در بافت تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی را مشخص می کند.

عزیزی تاکید کرد: مشاور باید تمام تکنولوژی های نوین موجود در این زمینه را به صورت همه جانبه و نیز آینده نگرانه بررسی کند و راه حل های کاربردی و نهایی خود را با در نظر گرفتن تمام الزامات عنوان شده در سند ثبت میراث جهانی یزد به کارگروه خدمات و تاسیسات شهری ستاد راهبردی شهر میراث جهانی یزد ارائه دهد.

شایان ذکر است شهردار یزد به عنوان رئیس کارگروه خدمات و تاسیسات شهری ستاد راهبردی شهر میراث جهانی یزد مسئول  پیگیری و ارائه گزارش در این زمینه به ستاد راهبردی و راهبری ثبت جهانی می باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا