یزدفردا: تصادف هم اکنون خروجی پل همافر به طرف میدان ابوالفضل.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا