مصاحبه با "ناصری" مدیریت شورای ساختمان سبز ایران" در رابطه با برگزاری، "کارگاه آموزشی بهره وری و شاخص های اندازه گیری در انرژی" با حضور اساتید بین المللی از کشور اتریش

یزدفردا:مصاحبه  با "ناصری" مدیریت شورای ساختمان سبز ایران" در رابطه با برگزاری، "کارگاه آموزشی بهره وری و شاخص های اندازه گیری در انرژی"  با حضور اساتید بین المللی از کشور اتریش

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا