یزدفردا "دقایقی قبل یک خودرو پس از برخورد به خودرو در حال پارک در پیاده رو بلوار جانباز متوقف شد .

به گزارش خبرنگاریزدفردا :این خودرو که تعادلش را از دست داده بود پس از برخورد با خودرو متوقف در حاشیه خیابان و پس از واژگونی خودروی پارک شد در پیاده رو متوقف شد .

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است و پس از حضور پلیس خودرو ها منتقل شدند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا