آگهی مناقصه عمومی

زیرسازی  و خاکبرداری معابر سطح شهر

 

کارفرما: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

موضوع:  زیرسازی و خاکبرداری معابر سطح شهر 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه عمومی:  1.650.000.000  ریال

توزیع اسناد: از تاریخ  9/3/1402 لغایت 11/3/1402

محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران)

آخرین مهلت ارائه پیشنهادها: ساعت پایان  وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 23/3/1402

تاریخ گشایش پیشنهادها: روز چهارشنبه  مورخ 24/3/1402

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با تلفنهای 36225190ـ 035 تماس بگیرید.

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

 

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا