اساتید دوره:
دکتر نادر جعفری
حسین حق پناه
 ۱۲، ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱
صفائیه، پژوهشکده تعلیم و تربیت

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا