به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:حادثه معدن کانی کربن، ریزش آوار در این حادثه کسی آسیب ندیده است،اما متاسفانه مسئولین مربوط این خبر را بایکوت خبری کرده اند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا