اولین جلسه کمیته مشورتی گردشگری کشاورزی استان یزد در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولین مرتبط برگزار شد.

به گزارش یزدفردا: اولین جلسه کمیته مشورتی گردشگری کشاورزی استان یزد در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولین مرتبط در اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان یزد، سازمان جهاد کشاورزی یزد، اداره امور عشایر و شرکتهای دانش بنیان در حوزه های گردشگری روستایی و عشایری، گردشگری آب و قنات، گردشگری خوراک  تشکیل گردید.

توسعه متوازن بر اساس سند آمایش سرزمین استان یزد در راستای برنامه های شهرستانی، هم افزایی و تعامل بر توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت هویت اجتماعی و فرهنگی مناطق مورد هدف طرح، مورد تاکید و اتفاق نظر جمع واقع شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا