محسن اختياري

جناب آقاي جهانگيري معاون اول بزرگوار و محترم رييس جمهور در سخنرانيشان مي فرمايند : " ما اصلا فكرش را هم نمي كرديم هند با اين روابط از ما نفت نخرد ، ما فكرش را هم نمي كرديم چين و روسيه هم به ترامپ گوش دهند و از ما نفت نخرند ، حتي كشورهايي كه جوانان ما رفتند برايشان خون دادند و شهيد شدند هم در اين جنگ اقتصادي به ما پشت كردند و ما را تنها گذاشتند ؟! "

آقاي جهانگيري ، پس شما به عنوان تصميم گيرندگان اول سرنوشت يك ملت 85 ميليوني به چه فكر مي كرديد ؟! اصلا آيا شما به چيزي غير از منافع خود و بستگان هم فكر مي كرديد ؟! اصلا آيا شما فكر هم مي كرديد ؟!

مگر نمي دانيد كه دويست كشور دنيا تنها بر اساس منافع ملي شان تصميم مي گيرند و عمل مي كنند و تنها شما هستيد كه با افكار پوچتان اين روزگار را براي اين ملت صبور و مقاوم درست كرده ايد !

اين از وضع گراني و تورم و اقتصاد و زندگي و معيشت مردم !

اين از وضع آب و برق !

اين از وضع مديريت تان در كنترل كرونا ؟!

آيا شما مي خواستيد كانديداي رياست جمهوري شويد ؟!

باز هم شكر كه بدتر از اين نشد !

به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافراز

                                                                                    محسن  اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا