(محمدعلی وزیری یزد فردا)

سالها پیش خطر استحاله فرهنگی مطرح شد بارها ازسر درد نوشتم هویت فرهنگی ما در حال تحول ان هم ‌بدون ریل گذاری است روز بدمان نه در قحطی وجنگ وسلطه پذیری رقم می خورد که در بی هویتی و نداشتن پیوست هویتی وفرهنگی در استراتژی ها وبرنامه ها نگاشته می شودشوربختانه
قبل از انکه جامعه به جامعه دینی سوق داده شودهویت ملی را هم ازدست داده ایم شاهنامه ومثنوی دیوان حافظ رنگ باخت.اما پیام قرآن ونهج البلاغه ملکه اخلاقی جامعه نشد گرچه ظلم است که بپنداریم بین دینداری وملیت مان تناقضی وجود دارد شاهنامه نه نامه شاهان که کتاب حکمت وشجاعت پروری طلم ستیزی و آزاده پروری بر پایه تفکر مذهبی است چنانکه که کلام حضرات حافظ و ومولانا برگرفته از نص وروایت باچاشنی عرفان است. 

-دیشب تلفنی جویای احوال دوستی شدم صدای مکرر بوق ماشین ها وآتش بازی وترقه می امد به شوخی گفتم: به استقبال چهارشنبه سوری رفتی؟
درحالیکه صدایش می لرزید گفت: نه جلو مغازه نزدیک خانه ام هستم امشب را (شب ارزوهاست) نامیدند بیا وببین! فست وفودها مملو از ادم شده خیابانمان پرازدور دورزدن وترقه بازی است! گویا به استقبال کرونا رفته اند

-( لیله الرغایب) شب قدری دیگروشب خلوتی باخدا شب دست یافتن به ارزوها وتامل دردرون وورق زدن سیاهه دل بود شبی که ارزوهایت را باخدا مطرح می کردی شبب ارزوها!!!در خلوت خود وخدا خلوت فردی با یگانه وبی ریا وقتی شادی وسنتها منع می شود جامعه جوان بانشاط دنبال جایگزین بارنگ انقلابی یا دینی یایابهانه می گردد! تا شلاق محتسب نباشد این می شود
چه شد؟
انچه باخود کردیم هیچ ناآشنا نکرد!!
کار به جایی رسیده که از انقلاب وجنگ وجهاد وشهادت گفتن ونوشتن یاد مردان جهادوشرف کردن ونیک از مادران وهمسران شهدا گفتن، فحش خوردن دارد از لیالی وایام خدایی ونکات اخلاقی گفتن به ریاکارحکومتی شدن ووادادگی لقب دادن محکوم می شوی توهین می شنوی از ان طرف ازهویت ملی سنن ایرانی سبک زندگی جشن ونیایش ایرانی نوشتن ازشادی ورنگارنگی سخن گفتن به غریزدگی وسست کردن باورهای دینی متهمت می کنند افسوس دغدغه وخون دل خوردن علما محدود به دوچرخه سواری بانوان شده در حالیکه باد اصل را می بردبه قول مایزدی ها( آب برگ ها رابرده)
راستی اگر جوان ایرانی گفت: من کیستم؟ هویت ملی ودینی ام چیست؟
چه بگویم ؟
روزگار تلخی است وخون دل خوردن دارد!
ایا( به روزشدن) یعنی فراموشی گذشته نوگرایی یعنی پوسیده انگاری همه ارزش ها وداشته ها وارزش ها وباورها وستودن همه ارزشها وحرمتها یعنی تملق وحکومتی شدن؟ ازملت وایران وجوانان وهول از تاریکی فردا نوشتن یعنی بازی درزمین دشمن تبلیغ سکولاریسم ولاییسیم اززن وارزش ها ی او ازادی وحوقش گفتن تبلیغ لاابالی گری واز عفت وعصمت وحیا عقب ماندگی! نمی دانم!
چه کنم که از ماست که بر ماست
روزیکه خواستیم نماز وجهاد و...را ستادی وکانالیزه با مهر حاکمیت تبلیغ کنیم حتی دعای کمیل وندبه وزیارت عاشورا و نماز جمعه ونمازعیدین ورای دادن و... مصادره به دسته خاص بالباس وظاهر متحدالشکل ومکانهای خاص زیر نظر رجل سیاسی یا مذهبی مشخص کنیم و در گزینش ها ملاک صلاحیت قرار دهیم یاکتب درسی را تغییربرپایه ایدیواوژیکی ان هم نه عمیق بدهیم صدا وسیما را در قبضه اندیشه خاص بگیریم. فکر امروز را نکردیم که ازقضا سکنجبین صفرا فزود ونتیجه عکس داد!
هنوز دیر نیست ولی امروزروزگار پردرد وغریبی است؟
-صبح به حال خوش گربه های باغچه مان که بی خیال وبی دغدغه دنبال توپ کوچکی که باد به این ور ان ور می برد وآنها در پی اش می دویدند واندک پسماند غذا سیرشان می کرد غبطه خوردم

  • نویسنده : محمدعلی وزیری
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا