محسن اختياري

ترديدي نيست كه بسياري از ما مصداقي از انسان غافل و مغرور ، درگير در روزمرگي هاي عمدتا مجازي و بي ارزش دنيوي ، بربسياري حقايق و واقعيت هاي بزرگ حيات چشم بسته ايم ؛ و در اين ميان مرگ بزرگترين حقيقتي است كه سرشته در ذات وجودي و هستي نه تنها نوع بشر بلكه هر جاندار ذي حيات ؛ تفاوت و تناقض نمي شناسد ، زن و مرد ، پير و جوان ، فقير و غني ، ضعيف و قوي و چه بسا شاه يا گدا ؛ اگر چه ممكن است اندكي ديرتر يا زودتر آنهم به تفاوت پلك بر هم زدني .

اما در هياهوي موجود در روزهايي كه موجودي ناچيز و حقير همچون يك ويروس بي جان جولان مي دهد و جان مي گيرد و تمام زندگي وجودي نوع بشر بر كره زمين را در نهايت و شدت تحت الشعاع تاخت و تاز خويش قرار داده و همچون كلافي سر در گم ديگر گون كرده است ، اگر چه سايه شوم آن را گسترانيده بر زندگي و حلاوت زندگي همگي ما احساس مي كنيم ، و حتي نفس كشيدن هايمان را هم در هاله اي از اضطراب و نگراني و ترديد فرو برده است ، شايد هم فرصتي باشد تا با تلنگري بر زندگي و انديشه هاي خويش اندكي بيشتر تفكر كنيم و چشم بر واقعيت هايي بزرگتر بگشاييم كه در شرايط عادي ، غرق در روزمرگي هاي موجود زندگي مجال پرداختن و حتي انديشيدن به آن را هم نداشته ايم .

مطمئنا  همگي ما اين روزها اخباري را شنيده ايم از اينكه همين ويروس حقير و ناچيز تمامي مرزها را درنورديده و سيطره ناميمون خود را بر اكثريت و عامه جامعه كره زمين گسترانيده و هيچ تناسب يا تفاوتي هم قائل نيست ؛ حتي شنيده ايم از اينكه برخي افراد معروف و مشهور و چه بسا صاحب كرسي و قدرت را هم با خود درگير نموده و يا حتي در نهايت تاسف و تالم  به كام مرگ فرو برده است .

چه بسيار در آيات و روايات و بزرگان آورده اند ، انسان هرچه سبك بارتر ، آسوده تر ؛

يك ساعت تفكر را برتر از هفتاد سال عبادت دانسته اند ؛ شايد مجالي باشد تا بيشتر بينديشيم بر اينكه اين دنيا با هرچه هست و هركه هستيم و هر چه داريم محل گذار است ، آن هم خيلي زود ، و ما غافل ؛ پس قدر هم را بدانيم ، خاطري را نيازاريم ، به كرسي ها دل نبنديم ، ضعيف تر را آزرده نسازيم ، عنان اسب سركش غرور را رها سازيم ، زنجيرهاي اسارت در حلاوت زودگذار قدرت را بشكنيم و بدانيم كه اينك  " خداوند ارحم الراحمين است " .

                                                                                    محسن  اختياري

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا