محسن اختياري

انتخابات در هر كشور با حضور و دخالت مستقيم توده هاي مردمي در تعيين سرنوشت خود يكي از بارزترين نمادهاي دموكراسي مي باشد ؛ تعدد انتخابات برگزار شده در كشور ما در سالهاي پس از انقلاب بوضوح بيانگر اين حقيقت آشكار است .

اما در اين ميان انتخابات مجلس كه در آن مردم مستقيما وكلاي خود را جهت تاثيرگذاري مستقيم بر جريان حكومت از طريق قانونگذاري و وضع قوانين انتخاب مي نمايند نماد و نمود عيني و بارزتري از حقيقت دموكراسي خواهي و دموكراسي طلبي در جامعه است .

طبيعتا با توجه به اهميت موضوع ، رقابت در اين عرصه نيز بسيار شديد و تنگاتنگ خواهد بود . ترديدي نيست كه هر چه تنوع حضور تفكرات و انديشه ها و سلايق مختلف در اين گستره بيشتر باشد ، تنور رقابت و شور و هيجان موجود نيز بيشتر خواهد بود .

اما جداي از رقابت طبيعي موجود بين كانديداها و نامزدهاي هر ناحيه و هر حوزه ، در بسياري مناطق كشور كه حوزه نمايندگان منطقه اي بيش از يك شهرستان را در بر مي گيرد ، نوع ديگري از رقابت بين كانديداهاي هركدام از شهرستانها نيز ظهور و بروز پيدا مي كند بطوريكه مردم هر شهرستان سعي بر آن دارند تا كانديداي بومي شهر و ديار خود را راهي مجلس نمايند . نمونه چنين حوزه هايي در سطح كشور بسيار است و در اين ميان حوزه انتخابيه طبس ، فردوس ، بشرويه، سرايان نيز مثال يكي از اين حوزه هاست .

ترديدي نخواهد بود كه يك كانديدا هر چند هم جانب توازن و عدالت را رعايت نمايد وليكن در نهايت عرق ذاتي و حس ناسيوناليستي موجود كه ريشه در بطن انديشه ها و افكار و ذهنيتهاي فردي دارد تمايل به خدمت به موطن فرد را قوت مي بخشد ؛ بنابراين با اين توضيح مختصر كه واقعيتي روشن و غيرقابل انكار است ، و نيز با توجه به پراكندگي جمعيتي موجود در كل حوزه انتخابيه كه جمعيت كلي واجدين شرايط شهرستان از تعداد جمعيت كمتري نسبت به برخي ديگر شهرستانهاي حوزه انتخابيه برخوردار است ، لازمست تا مردم شريف شهرستان طبس در انتخابات پيش رو در نهايت تفكر و هوشياري تمامي اختلافات دروني و تفاوت و تنوع سلايق موجود را كه امري كاملا طبيعي مي باشد كنار نهاده و با اتحاد و همدلي به يك جمع بندي واحد و نقطه نظر مشترك در خصوص معرفي و انتخاب يك كانديداي واحد از شهرستان برسند و در عرصه اين رقابت حساس و سرنوشت ساز كه بطور مستقيم مي تواند بر سرنوشت كل شهرستان و در نهايت سرنوشت تك تك مردم شريف شهرستان تاثيرگذار باشد پيروز ميدان بوده ،كه قطعا در صورت موفقيت در اين رقابت و انتخاب كانديداي واحد مد نظر كليه سلايق و تفكرات موجود ، در سايه اتحاد و همدلي و كنار گذاشتن اختلاف سلايق موجود ، پس از گذار از اين مرحله حساس و در صورت انتخاب نماينده مورد نظر عامه مردم شهرستان ، پيگيري مطالبات جمعي كل شهرستان بسيار سهل تر و با موفقيت و نتايج مطلوبتري همراه خواهد بود .

به اميد موفقيت كلي مردم شريف شهرستان و راهيابي كانديداي مورد نظر كل مردم شهرستان به مجلس شوراي اسلامي .

                                                                                                     محسن  اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا