در همایش آموزشی 2 روزه ناظران و سرناظران با حضور 100 نفر از خواهران و برادران ناظر و سرناظر در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در همایش آموزشی 2 روزه ناظران و سرناظران با حضور 100 نفر از خواهران و برادران ناظر و سرناظر در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

همایش آموزشی با حضور استاید این همایش علی جماشی و سید هدایت بنی فاطمه با بیان نکات آموزشی از جمله شمارش آرا تخلفات شعبه و ناظران برگزار شد.
در این مراسم ناظران و سرناظران با چگونگی پلمپ صندوق های رأی و نکات مربوط به صندوق شورای نگهبان آشنا شدند

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/IMG_20200204_165251.jpg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/IMG_20200204_165336.jpghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/IMG_20200204_154304.jpghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/IMG_20200204_165218.jpg

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا