فرماندار بهاباد در این دیدار خواستار ارتقاء دفتر پارک علم و فناوری بهاباد به مرکز رشد واحدهای فناور شد و گفت: ما به دنبال توسعه فناوری در شهرستان هستیم و برای این منظور هرگونه حمایت را انجام می دهیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ روز شنبه هفتم دیماه 98 "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد به همراه "عباس زینلی" مسئول دفتر پارک علم و فناوری بهاباد با رئیس پارک علم و فناوری یزد دیدار نمود.

فرماندار بهاباد در این دیدار خواستار ارتقاء دفتر پارک علم و فناوری بهاباد به "مرکز رشد واحدهای فناور" شد و گفت: ما به دنبال توسعه فناوری در شهرستان هستیم و برای این منظور هرگونه حمایت و آنچه به عهده شهرستان است را انجام می دهیم.

"محمدمهدی خانی زاده" با بیان اینکه علم و فناوری یکی از مؤلفه های اقتدار کشور است افزود: تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور در شهرستان می تواند باعث گسترش و ترویج فناوری در بخش های مختلف اقتصادی شود.

رئیس پارک علم و فناوری یزد پیشنهاد تهیه سند راهبردی توسعه فناوری بهاباد را با توجه به پتانسیل های اقتصادی این شهرستان مطرح کرد و گفت: تهیه این مدل به عهده مسئول دفتر پارک علم و فناوری بهاباد با همکاری فرمانداری شهرستان ظرف یک ماه آینده است.