امام جمعه شهرستان مهریز گفت: نهم دی ماه پایان فتنه پر خطر بود و سیلی محکم ملت بر منحرف کنندگان مسیر حرکت الهی و انقلاب بود این روزنشانه وفاداری مردم به نظام انقلاب و ولا