دوره آموزشی سازماندهی به ضرورت آموزش وارتقای سطح دانش وتوانمند سازی روسای دوائر داخلی ومراکز آموزش فنی وحرفه ای استان یزد برگزار شد

 این دوره که با حضور معاونین ، روسای دوائر داخلی و مراکز آموزش فنی وحرفه ای یزد برگزار شد، هدایت کارگر مدرسی آن را برعهده داشت.

هدایت کارگر ابتدا ضمن بیان تعریفی از واژه و کاربرد «سازماندهی»، عناصر، مفاهیم و فرآیندهای آن در سازمان‌ها را برای حاضرین تشریح کرد.

وی سازماندهی و ضرورت تغییر در سازمان‌های رسمی و غیررسمی و نیز فرآیند سازماندهی رسمی را تبیین نموده و طراحی و نقش سازماندهی آن در ادارات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی را تشریح نمود.

شایان ذکر است؛ در پایان دوره، گواهینامه مربوطه نیز برای هر یک از شرکت کنندگان صادر می شود.

 

بنیامین عندلیب

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا