یزدفردا:نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در طرح نظارت بر زندان ها پیشنهاد داده ایم که هیات نظارت ترکیبی از سه قوه باشد که در این