به نام خدا

 

آپارتمانهای اجاره به شرط تملیک صفائیه در حریم  سیمهای برق فشار قوی در حال ساخت می باشد

به گزارش خبر نگار یزد فردا آپارتمانهای اجاره به شرط تملیک صفائیه در حریم  سیمهای برق فشار قوی

 در حال ساخت می باشد در حالیکه بر هیچ کس خطر این تشعشعات پوشیده نیست از مسئولین

 مر بوط خواسته می شود هرچه سریع تر با متخلفین برخورد شود

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا