آخرین خبر، اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران بوسیله ایالات متحده بود. در اصل خبر ابهام وجود دارد. ابهام اینکه ایالات متحده بعد از اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران چه می خواهد انجام بدهد؟ سپاه از سالها پیش در مصاف با ایالات متحده آن کشور را در کشور سوریه زمینگیر نموده است. آن کشور را شکست داده است. نیروهای نیابتی ایران و ایالات متحده در حال حاضر در حال نبرد بر سر یمن هستند. بعد از جنگ دوم خلیج فارس جرج بوش برای اولین بار از گزینه های نظامی روی میز برای رسیدن به اهدافش در ایران سخن گفت.
 1- مسئله اصلی این سوال است: آیا ایران برای ابهام خبری که ایالات متحده همواره در صدد ایجاد نمودن آن بوده است بایستی پاسخگو باشد؟ آیا فرمانده محترم سپاه با پاسخگویی به ابهامی که ایالات متحده ایجاد می نماید ابهام آفرینی ایالات متحده را بیشتر می نماید یا آنرا تضعیف می نماید؟ عنصر اصلی تصمیم گیری کشورمان بایستی اقدامات واقعی طرف مقابل وپاسخ متناسب به اقدامات آن کشور باشد و نه حرفهای طرف مقابل. اتخاذ چنین رویکردی در جنگ روانی کنونی است که طرف پیروز را مشخص می نماید.

 2-  جدا از مسئله اول که تحریک سپاه برای کشانیدن و مجبور نمودن ایالات متحده به آغاز جنگ جدیدی می باشد جنگ بر سر داشتن پولی است که هر روز با تضعیف آن  با ارزشتر میشود. ریال بی ارزش شده ایران بایستی بوسیله فدرال رزرو ایالات متحده به کمترین ارزش خریده شود. ایجاد جنگ روانی با کشورمان به هر چه کمتر شدن ارزش پول کشورمان کمک می کند تا خزانه داری ایالات متحده بتواند هر چه بیشتر ریالهایی که هر روز کم ارزش تر می شود و دست کم قرار است تا حدود 8 سال دیگر ارزش خود را در همین قیمتهای پایین نگه بدارد را خریداری نماید.

3- شکستن اجماع نخبگان اقتصادی ایرانی بر سر نقش مخرب سپاه در اقتصاد کشورمان: هدف ایالات متحده ضعیف نگاه داشتن اقتصاد کشورمان می باشد. رسیدن به این هدف با دخالت سپاه، ستاد اقتصاد فرمان امام، بنیادهایی مانند آستان قدس، بنیاد جانبازان و دیگر بنیادهای وابسته به نهادهای قدرت و نیز دولت نفتی میسر می شود. هدفگذاری سپاه به عنوان مهمترین تهدید ایالات متحده، اجماع نخبگان ایرانی را بر سر نقش مخرب سپاه در اقتصاد  در هم می شکند. باعث ادامه دخالت نهادهای قدرتمند در اقتصاد کشورمان می شود. اگر نیز تغییری در نقش اقتصادی سپاه و تضعیف قدرت آن نهاد در اقتصاد کشورمان روی دهد به پای قدرت ایالات متحده نوشته می شود که سپاه مجبور شده است از حوزه اقتصاد کناره گیری کند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا