محسن اختياري

بدون ترديد نقش سازنده رسانه ها و اصحاب رسانه در تغذيه افكار و بويژه اصلاح امور و فرايندهاي اجتماع نقش بسيار موثر و برجسته ايست كه همگان بر آن اذعان دارند و بر كسي پوشيده نيست . مسلما هر گروه از اصحاب رسانه همچون صاحبان قلم ويا خبرنگاران بار مسئوليتي بردوش دارند كه هر گونه لغزش در اين مسير گاه ممكن است عواقب جبران ناپذيري داشته باشد و به سرانجام رسانيدن اين رسالت خطير نيازمند همت و تعهدي مثال زدني است . اما در ميان تمامي گروههاي رسانه اي شايد نقشي كه منتقدين سازنده و متعهد بر عهده دارند از جهاتي حساستر و برجسته تر باشد .

نقد و انتقاد تيغ دو لبه حساسي است كه اگر منتقد آگاه و داراي انديشه عدالت و انصاف را با تعهد كاري و رسالت انساني همراه سازد بسيار مي تواند سازنده و اصلاحگر باشد و از جنبه اي ديگر اگر منتقدين عدالت و انصاف و تعهدات حرفه اي خويش را ناديده بگيرند همين قلم مقدس نقشي مخرب و ويرانگر خواهد داشت .

اما در وراي تمامي جهات اين موضوع حساس ، منتقدين به عنوان سنسورهاي حساس و چشم تيزبين جامعه كه بعضا با پويايي و طراوت نقايص و كاستي ها را گوشزد كرده و بزرگترين نقش را در اصلاح امورات و فرايندهاي جامعه ايفا مي كنند بعضا ديوار كوتاهي دارند كه مورد هجمه بزرگترين حملات و بعضا تهمتها و حتي تهديدات قرار مي گيرند و شايد اين خود از اصليترين جنبه هاي ناملموس و ناپيداي اين موضوع باشد كه حتي به چشم هم نمي آيد .

بدون ترديد آنهاييكه اندكي عدل و انصاف و آگاهي دارند بر نقش حساس و رسالت سنگين منتقدين آگاهند و در صورتيكه حتي نقص و كاستي از آنها گوشزد شود با نگاهي مثبت و با سعه صدر از اين امر استقبال نموده ، به دنبال رفع آن نقيصه بر خواهند آمد و فرايندهاي خود را اصلاح خواهند نمود و چه بسا لازم باشد كه شخص منتقد مورد تقدير هم قرار بگيرد .

اما كسانيكه بعضا با ديدگاهي ناصواب به امورات مي نگرند با كوچكترين تلنگري از منتقدين ، هيچ انتقادي حتي سازنده را هم بر نخواهند تابيد و ديواري كوتاهتر از شخص منتقد نخواهند يافت ؛ و اينجاست كه اگر ديدگاهها واقع بينانه و منطقي نباشد شخص منتقدي كه عموما بدون بهره مندي از هيچگونه سود مادي خود را در معرض شديدترين هجمه ها قرار مي دهد مدام بايد با مشكلاتي دست و پنجه نرم كند و پاسخگوي حمله هايي باشد كه نه تنها از مصدر انصاف نيست بلكه حتي با يك نگاه منصفانه و عالمانه بعضا مي بايست مورد تقدير هم قرار بگيرد .

و در اين ميان منتقداني كه بعضا با صرف عمري در راه خدمت به جامعه و ديار خويش و عموما با هدف اصلاح امورات و رويه هاي ناصواب پيراموني دست به قلمي مي برند كه تقدس آن در بالاترين سطح در شرع و كتاب مقدس گوشزد شده است ، عدل و انصاف نخواهد بود كه هر روز به بهانه اي در معرض شديدترين هجمه ها قرار بگيرند .

 محسن  اختياري

                                                                        

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا