دکتر احمد ابویی

امنیت وسلامت دو نعمت مجهول وناشناخته اند رسول اکرم .ص.

امنیت نعمتی است که انسان قدر انرا نمی داند مگر انکه فضای نا امنی را احساس نماید این روزها جامعه ایران در تب وتاب حمله تروریستی داعش بسر می برد و احساس امنیت بحث اصلی همه ی مردم می باشد. بالطبع این بحث در بین شهروندان یزدی هم وجود داشته و نکته ای که درحفظ امنیت یزد بیشتر مورد بحث می باشد حضور تعداد زیادی از افغانی ها در یزد می باشد. چند نکته در اینباره قابل ذکر است.

اول ) ضمن قدر دانی از زحمات همه عزیزانی که ما امنیت خود را مدیون انها هستیم بدون شک یکی از  بهترین راه های حفظ امنیت استفاده از ظرفیت های اطلاعات مردمی است. این امر وقتی میسر است که شهروندان کمترین فاصله را بین خود و نیروهای امنیتی احساس کرده و هر فرد خود را بعنوان  یک شهروند مسولیت پذیر در برابر حفظ امنیت کشور تلقی نماید.

دوم ) به یاد داشته باشیم  حضور افغانی ها در کشور ما براساس سیاست های حاکمیت است و هر نوع تغییر در سیاست های مهاجرتی تابع سیاست های کلی دولت می باشد.

سوم )  شاید یکی از راهکارها استفاده از همکاری خود مهاجرین افغانی البته با نظارت و راهبرد نیروهای امنیتی و انتظامی باشد. اگر افغانی ها درسوریه و بعنوان مدافعین حرم توانستند با ایرانیها همکاری کنند شاید بتوان در این مورد هم از انها استفاده کرد.

چهارم )  مطالعه اولیه بمنظور ایجاد خانه فرهنگ و هنر افغانستان در  یزد شاید بتواند اغازی  برای یک راه  باشد.

پنجم ) امنیت بحثی تخصصی است و موارد فوق فقط بیان نقطه نظرات است و می تواند مورد نقد جدی قرار گیرد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا