یزدفردا:زمين دولتي جلو دانشگاه يزد.  چهار راه پژوهش هم در حال تغيير كار بري توسط موسسه خيريه  .... است

زمين مورد اشاره با كاربري خدمات اداري متعلق به مسكن و شهر سازي بوده ولي با در خواست موسسه خيريه ..... جهت تبديل كاربري به مجتمع تجاري در كميسيون ماده پنج مسكن و شهر سازي مطرح است.

شنيده ها حاكي از آن است :كه در خواست تغيير كاربري زمين فوق توسط موسسه خيريه ... به كميسيون ماده پنج داده شده واكثريت اعضاء موافق تغيير كاربري هستند بجز شهردارمحترم جناب اقای شايق كه هنوز مصوبه كميسيون را امضاء نكرده است و با اين مصوبه مخالفت  نموده است.


 

  سوال اینجاست که چگونه زميني كه متعلق به دولت است با كاربري خدمات اداري ( يكي از كمبود هاي ساكنين منطقه نبود امكانات اداري است) با عنايت به درخواست يك موسسه خيريه خصوصي  در كميسيون مطرح شده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا