س.م.ا.مدرسي

به نام خدا,

درشکل غالب بستر وظرفيت توسعه را اراده وزمينه سازي وانگيزش دهي بخش دولتي فراهم مياورد تا بخش خصوصي با قواعد اقتصادي رغبت به کار وانجام پروژه اي رابنمايد.

دوم اينکه مؤسس وپايه گذار شرکت نمايشگاهي چهار تشکل اقتصادي يزد هستند که هرکدام بنوعي مجموعه صنعت وخدمات استان را نماينگي ميکنند!يعني اتاق بازرگاني وخانه صنعت ,وانجمن مديران و اتحاديه,صادراتي استان .شايسته انستکه اين علاقمندان به سرمايه گذاري در اين زمينه با انان همکاري يا مراجعه ومذاکره اي در جهت بهبود وضع وخدمت به توسعه استان داشته باشند.وبويژه در شرايط  جديد که مجموعه رفتار دولت تدبير واميد ,فضاي همدلي واميد بيشتري را در همه ارکان جامعه واز جمله جامعه صنعتي واقتصادي بوجود اورده ,با نمايشگاه بر اساس اعتدال و قواعد صحيح اقتصادي رفتارشود.چه بخش خصوصي حق دارد که با اعتماد به اينده واطمينان اقدام به سرمايه گذاري نمايد.نه اينکه نداند فردا بر سر او چه خواهند اورد.در اين زمينه حرف وسؤال بسيار است .سرمايگذاري منطقي در نمايشگاه با توجه به ظرفيت وسابقه عملکرد بايستي مرحله اي وفاز به فاز وبا اينده نگري انجام گيرد.بگذاريد براي اينکه نويسنده گزارش مذکور کمک کند که در اين مرحله کار رو به پيشرفت باشد چند سؤال را در ميان بگذارم.

قبل از ان دو اصل را با سروران دولتي باز ميگويم
١-جورج سانتيانا,فيلسوف اوايل قرن بيستم ,حرف قشنگي دارد:انهايي که گذشته را به فراموشي ميسپارند,محکومند انرا تکرار کنند.
٢-تکن عادلا في حکمک,مقسطا في عدلک
٣_واقصد في مشيک.
در اين شکي نيست که دستگاه دولتي حکم وتصميمي که در اين زمينه ميگيرند عادلانه خواهد بود .ولي از مناديان تدبير و اعتدال انتظار دارد که انرا مهربانانه وقسط اميز و ميانه روانه اجرا کنند.ومجموعه اي را که از قبل پاي به ميدان گذاشته اند دلسر د نکنند وبه تامل واندارند بلکه زمينه را براي سرعت در عمل با رفع نگرانيها فراهم اورند.وحالا چند سؤال:
١-بررسي نماييد چند استان ديگر ,مثلا همين کرمان چه مقدار زمين وبا چه اساني و مشوقهايي براي نمايشگاه تخصيص داده اند؟
٢-ميتوانيد بگوييد سرنوشت چند شرکت نمايشگاهي که در يزد با تشوبق ووعده هاي باغ سبز عزيزان دولتي تشکيل شد ,بکجا کشيده و چرا سرمايه گذاران پي کار خويش رفتند و کار ماند؟ در نقط عطف جاري ان را ه را نرويم!
٣-شرکت نمايشگاهي دهه فجر استان يزد ,کجاست؟وچه شد؟
۴-چرا زمين اختصاص يافته براي نمايشگاه در نزديکي شهرک صنعتي يزد بعداز پايانه مسافري يزد را با همه تلاشهاي اتاق بازرگاني در چند سال پيش ,گرفتند واراده اي نبود که بخش خصوصي را در اين زمينه انگيزش بدهند,حالا هم خداي نکرده همان اراده ها به جنبش در امده؟هر چند متانت وخردي که در تصميمگيري هاي استاندار ارجمند در بعضي موارد که در حد اطلاع ديده ابم مارا نا اميد نميکند.
۴-امسال تابستان که کار فاز اول شروع شد که اب اشاميدني که نداشتبم!تا کارکران بنوشند !اميدوارم در تابستان اينده از اين زير ساخت اوليه برخوردار باشيم!
۴-فرض کنيد ميخواهيم سر در يکي از وروديهاي نمايشگاه را طراحي وپيشبيني کنيم,ميشود مارا راهنمايي کنيد که اين نقشه راههاي ارتباطي به سمت نمايشگاه کي وکجا مصوب وحتمي شده ؟وحداقل روي کاغذ نقشه اين کار زير بنايي کجاست؟
 در پايان اين را هم اضافه بايد کرد که انشالله اراده برتر وتوانمند طرفهاي دولتي موجب تقويت اراده بخش خصوصي در تند تر کردن حرکت جاري خواهد شد وبخش خصوص قدر مراتب  پيگيري وعزم مقام ارشد استانرا که در مدت کوتاهي چهار پنج جلسه خاص بر اين امر گذاشته اند بداند وهمکاران اجرايي نيز مسير  پيشرفت کار را هموارتر خواهند ساخت.ودر رفع موانع ودشواريها بيش از پيش اقدام نمايند ولي صرف تغيير مکان ومحل درخور و مناسبتر ,که البته لازم و ضروريست,قرار نيست انچه را در صدر گزارش به عنوان يکي از هدفهاي اين طرح ذکر کرده ايد تامين نمايد والزامات ديگري را مييطلبد!وگرنه هم اکنون نيز بخشي از ان وظايف يا کارکردها ,را در همين جاي اجاره اي ميتوان يا بايد ايفا کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا