زمان : 29 Shahrivar 1402 - 20:24
شناسه : 180290
بازدید : 3118
پیش بینی برداشت ۲۰هزارتن پسته تَر در شهرستان ابرکوه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ابرکوه: پیش بینی برداشت ۲۰هزارتن پسته تَر در شهرستان ابرکوه یزدفردا: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ابرکوه: پیش بینی می‌شودامسال ۲۰هزار تن پسته تَردرسطح باغات بارورشهرستان ابرکوه برداشت شود.

به گزارش یزدفردا: هوشمند گفت: برداشت محصول پسته ازاواسط شهریورماه درسطح ۵هزارهکتارازباغات بارورپسته شهرستان آغازشده است وتا اواسط آبان نیزادامه دارد.

 مدیرجهادکشاورزی ابرکوه گفت: پیش بینی می‌شودامسال ۲۰هزار تن پسته تردرسطح باغات بارورشهرستان برداشت شود.

 هوشمندادامه داد: سطح کل زیرکشت این محصول درشهرستان،۷هزارهکتارمی باشدکه ۵هزارهکتارآن بارورو۲هزارهکتارآن غیربارور می‌باشد.

 وی، میانگین عملکرداین محصول را۱۲۰۰کیلوپسته خشک درهرهکتارعنوان کرد وافزود: اکبری، احمدآقایی وکله قوچی ازمهمترین ارقام پسته شهرستان می‌باشد.

 وی، گفت: ردیابی وارائه پیش آگاهی جهت مدیریت عوامل خسارت زا، شامل آفات، بیماری هاوعلف‌های هرزدر ۴هزارهکتارازسطح زیرکشت توسط کارشناسان جهادکشاورزی انجام شده است.

 هوشمند اظهارداشت:درشهرستان، ۲۰ترمینال فعال ضبط وفرآوری پسته وجودداردکه عملیات پسته پاک کنی، فرآوری وضبط این محصول راانجام می‌دهند.

 مدیرجهادکشاورزی به باغداران توصیه کرد که از سم پاشی باغات در این فصل به دلیل فعالیت حشرات مفید و همچنین مصرف تازه خوری محصول پسته، جداخودداری کنند.

 شهرستان ابرکوه مقام سوم تولیدپسته دراستان یزد را دارامی باشد.