زمان : 25 Mordad 1401 - 21:26
شناسه : 175019
بازدید : 4256
آخرین وضعیت مهندس قمی در روز هشتم بستری در بیمارستان چمران تهران آخرین وضعیت مهندس قمی در روز هشتم بستری در بیمارستان چمران تهران

آخرین وضعیت مهندس قمی در روز هشتم بستری در بیمارستان چمران تهران