یزدفردا:14 اکتبر که در تقویم سال شمسی برابر با 22 مهرماه می باشد ،تحت عنوان روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است و هرسال درکشورهای مختلف جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران ،دست اندرکاران استاندارد گرد یکدیگر جمع می شوند .

و از فضیلت های استاندارد و توجه به آن سخنانی را گاها از روی یادداشت هایی