زمان : 05 Mordad 1384 - 08:11
شناسه : 35
بازدید : 3486
`پايان آدم ربايي توسط خ. م `پايان آدم ربايي توسط خ. م

به نام خدا

بيش از يك ماه قبل مسعود حسيني عز آبادي ناپديد شد و عده اي كه خود را آدم ربا معرفي مي كردند براي آزادي او مبالغي را تقاضا كردند اين ماجرا ديروز با دستگيري آدم ربا يان و پيدا شدن جنازه آقاي حسيني  به پايان رسيد قاتل همكار سابق مقتول به نام خ- م از  م ...بوده كه بعد از اختلاف حسابي كه در خريدو فروش شتر باهم پيدا كرده بودن در يك در گيري با ضربه اي كه به سر مقتول زده در همان روزهاي اول اورا به قتل رسانده و به كمك همدستانش طرح دريافت پول را  به عنوان  آدم ربا مي ريزند