زمان : 16 آذر 1398 - 21:52
شناسه : 155811
بازدید : 4029
پيام راهپيماييهاي بعد از اغتشاشات پيام راهپيماييهاي بعد از اغتشاشات محسن اختياري

افزايش ناگهاني قيمت بنزين كه بدون ترديد ابعاد مختلف جامعه و زندگي مردم را از منظرهاي گوناگون بخصوص در ابعاد اقتصادي و معيشتي تحت الشعاع قرار مي دهد پديده دور از انتظار و حتي تاحدودي شوك برانگيزي بود كه تبعات متعددي را بر جامعه و كشور تحميل نمود ؛ اگرچه اين موضوع مهم از جهات گوناگون قابل بحث و بررسي مفصل است وليكن ما در اين مطلب مختصر قصد پرداختن به آنرا نداريم و صرفا بطور مختصر به جنبه هايي از اغتشاشات پس از آن مي پردازيم .

همانگونه كه ذكر شد اعلام ناگهاني اين موضوع آنقدر غيرمنتظره بود كه تاحدودي مي توان گفت يك شوك رواني به كل جامعه وارد نمود ، ضمن آنكه بعضا بحثهاي بسيار تعجب برانگيزي مطرح شد از جمله آنكه شخص جناب رييس جمهور هم خود را بي اطلاع از زمان اجراي آن معرفي كردند ؟! بطوريكه در جلسه شوراي اداري استان آذربايجان شرقي فرمودند : " شبي كه سهميه بندي بنزين اجرا شد من خودم هم اطلاع نداشتم و نمي دانستم كه اجراي اين طرح اين هفته است يا هفته آينده " ؟!

مسلما اگر دولت تدبير !! اندكي تدبير به خرج داده بود و بجاي افزايش ناگهاني و دويست درصدي قيمت بنزين هرساله از زمان تصويب طرح درصد اندكي به قيمت بنزين افزوده بود اكنون هم بنزين به همين قيمت رسيده بود ، نه چنين شوك عجيبي به مردم وارد شده بود ، و نه اين تبعات پر هزينه را براي كشور به دنبال داشت .

در هر صورت اجراي اين طرح تبعاتي به همراه داشت از جمله اعتراضات بجا و برحقي از جانب عده اي از توده هاي مردم ، و نيز در كنار آن سوء استفاده هاي مغرضانه اي از جانب عده ديگري افراد فرصت طلب كه معمولا از قبل براي چنين شرايطي برنامه ريزي كرده اند و عمدتا جهت دهي آنان به آن سوي مرزها و به كمك برخي رسانه هاي معاند مربوط مي شود ، و در نهايت براي مدت كوتاه چند روزه اي زمينه را براي برخي آشوبها و اغتشاشات اين گروه از مغرضان و فرصت طلبان فراهم آورد كه البته با تدابير و برخوردهاي لازم در كوتاهترين زمان ممكن رفع و رجوع گرديد .

اما نكته حائز اهميت ديگر در اين اتفاقات ، حضور پر رنگ و انقلابي توده هاي مردمي در راهپيماييها و در محكوم كردن اغتشاشات ، آشوب طلبي و خرابكاريهاي غيرقابل توجيهي بود كه مسلما بهيچوجه در چارچوب اعتراضات موجه و قانوني نمي گنجد و رنگ و بوي خرابكاري و شورش بخود مي گيرد .

اما سوال اساسي و حساسي كه در اين حضورهاي حماسي مطرح است و كاملا مي بايست مورد توجه مسئولان و دولتمردان قرار گيرد اينستكه آيا واقعا تمامي توده هاي مردمي كه باحضور انقلابي خود در راهپيماييهاي سرتاسر كشور مسير خود را از اغتشاشگران جدا كردند ، با اين اقدام ناگهاني دولتمردان كه قطعا بار سنگيني بردوش اقشار جامعه و بويژه اقشار ضعيف تحميل مي كند موافقند ؟

ترديدي نخواهد بود كه اگر دولتمردان ما هم اندكي به حرف دل و درد دلهاي همين توده هاي ضعيف ولي هميشه در صحنه گوش فرا دهند و خود را در ميان آنان احساس كنند بوضوح در مي يابند كه علت اين حضورهاي حماسي مردم نه صرفا به معناي تاييد تمامي اقدامات دولت و از جمله اقدام اخير در گران كردن ناگهاني بنزين ، بلكه عموما به معناي پافشاري و حمايت بر آرمانهاي ارزشي و انقلابي و دفاع از تماميت ارضي و علي الخصوص به عنوان پشتوانه اي عظيم در دفاع از امنيت خويش و سرزمين خويش است كه اگر چه در مواردي هم برعملكرد و تدابير دولتمردان خود انتقادهايي دارند وليكن هيچگاه اصول را فداي فروع نمي كنند و به عبارتي حمايت از موجوديت و امنيت خود را به بيگانگان نخواهند فروخت ، و از اينروست كه تمامي مسئولين و بويژه دولتمردان مي بايست برداشت و درك درستي از اين پيامها داشته و همت و جديت خود را در مسير كاهش بار فشارهاي وارد بر گرده توده هاي جامعه بويژه در زمينه هاي اقتصادي و معيشتي و علي الخصوص اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه بكار گيرند .

 

                                                                           محسن  اختياري