محمد علی طالبی استاندار یزد در نخستین همایش فرهیختگان مهریزی با تبعین سخن رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت فرهیختگان گفت: شهرستان مهریز پتانسیل ویژه ای در گسترش توانمندی استان یزد در زمینه های صنعتی، گردشگری و ارائه خدمات ترویستی دارد.

محمد علی طالبی استاندار یزد در نخستین همایش فرهیختگان مهریزی با تبعین سخن رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت فرهیختگان گفت: شهرستان مهریز پتانسیل ویژه ای در گسترش توانمندی استان یزد در زمینه های صنعتی، گردشگری و ارائه خدمات ترویستی دارد.

وی افزود: فرهیختگان و سرمایه گذاران مردمی سرمایه های اجتماعی هر شهر و استان هستند که دولت با پشنوانه آنها کارهای بزرگی را انجام دهد.

طالبی ادامه داد: امیدواریم با اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری خیرین و فریختگان مهریزی در سطح شهرستان مهریز سال خوب با افتخاری را در عرصه های فرهنگی و گردشگری رقم بزنیم.

رضا زارع زاده فرماندار شهرستان مهریز در نخستین همایش مهریزی تباران ضمن تبریک سال جدید گفت: از مهم ترین دغدغه فرمانداری شهرستان مهریز سامان دهی فعالیت های صنعتی جدید با تاکید بر محوریت توسعه استان در دستور کار فرمانداری قرار می گیرد

وی با اشاره به اینکه مهریز پتانسیل های سرمایه گذاری ویژه ای را دارد افزود: سرمایه گذاران مهریزی می تواند در عرصه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و مراکز سالمندی عمده ترین نیاز برای سرمایه گذاری در این شهرستان است

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا