اختصاص خودرو امداد و نجات با ست کامل امداد و نجات به شهرستان طبساختصاص خودرو امداد و نجات با ست کامل امداد و نجات به شهرستان طبس

سرانجام با پیگیری های انجام شده و مصوبات سفر استاندار محترم خودرو امداد و نجات شهرستان که برای ایستگاه مسجد شکر اختصاص یافته به شهرستان منتقل گردید.

لازم به ذکر است قیمت خودرو مذکور و تجهیزات آن بالغ بر 15 میلیارد ریال است.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران