بنابه اعلام روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری، این سازمان به همین منظور جهت واگذاری نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی به صورت ریز آیتمی وباتوجه لزوم در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به عارضه های موجود در پارکها وقطعات مختلف فضای سبز ، برداشت اطلاعات فضای سبزموجود را در دستور کار قرار داده است.

 

همواره  بهره وری بیشتر و بهینه سازی منابع ، با داشتن اطلاعات جامع وکامل از وضع موجود امکان پذیر می باشد.

بنابه اعلام روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری، این سازمان به همین منظور جهت واگذاری نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی  به صورت ریز آیتمی وباتوجه لزوم در اختیار داشتن اطلاعات  مربوط به  عارضه های موجود در پارکها وقطعات مختلف فضای سبز ، برداشت اطلاعات فضای سبزموجود را در دستور کار قرار داده است.

مهندس صفدرپوررئیس سازمان در این خصوص گفت: با همکاری معاونت سیما، منظر و فضای سبز و سازمان فاوا طی جلسات متعدد  به بررسی نحوه  انجام این کار پرداخته و  شرح خدمات مربوطه در این زمینه تهیه گردید.

 برداشت  این  اطلاعات که شامل اطلاعات توصیفی ومکانی  قطعات درختکاری، گلکاری ، چمنکاری ، عمود های روشنایی، مبلمان پارکی و دیگر عارضه ها بوده  هم اکنون درحال انجام است و   پس از  بارگذاری در نرم افزار GIS و  سامانهSDI  شهرداری  به عنوان ابزار اصلی جهت واگذاری خدمات نگهداری به صورت ریزآیتمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا