روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد

بازدید مدیر كل دفتر امور گیاهان گرمسیری ونیمه گرمسیری وزارت جهاد كشاورزی از كلكسیون انار یزدپنجشنبه 26 مهرماه سال جاری آقای دکتر لطیفیان مدیر کل محترم امور گیاهان گرمسیری ونیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی به همراه آقای دکتر زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و آقای دکتر اصغرزاده مشاور معاون وزیر ومسئول گروه تغذیه باغات وکنترل کیفی کودهای کشاورزی از کلکسیون ذخایر توارثی انار کشور در مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد، بازدید نمودند. در ابتدای بازدید­دکتر طباطبایی رییس مرکز؛ ضمن خیر مقدم به حاضرین گزارشی از وضعیت مرکز در خصوص انار وگیاهان دارویی ارایه وسپس دکتر وظیفه شناس معاون پژوهش، فناوری وانتقال یافته ومحقق انار مرکز در خصوص تحقیقات وطرح های پژوهشی انجام شده در خصوص انار وکلکسیون مطالبی ارایه نمودند.سپس از قسمت­های مختلف کلکسیون بازدید به عمل آمده ودر پایان مسا ئل ومشکلات حفظ ونگهداری کلکسیون مورد بررسی قرار گرفت ومقرر گردید پیگیری لازم جهت تامین اعتبار برای جوان­سازی واحیاء کلکسیون از طریق مدیر کل دفتر امور گیاهان گرمسیری ونیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی وموسسه تحقیقات علوم باغی وپژوهشکده صورت گیرد.

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران