اعضای کمیسیون های داخلی شورا در سال دوم انتخاب شدنددر نود وسومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد، اعضای کمیسیون های داخلی شورا در سال دوم انتخاب شدند

اعضای کمیسیون های داخلی شورا در سال دوم انتخاب شدند:
کمیسیون بودجه، درآمدپایدار و سرمایه گذاری: 
سیدحسین آزادی با ۱۰ رای
حمیدرضا قمی با ۱۰ رای
الهه جورابی با ۱۰ رای
سپنتا نیکنام با ۹ رای
ونوس عامری با ۷ رای 
 
کمیسیون خدمات شهری:
مهدی کاشفی زاده با ۹ رای
غلامعلی سفید با ۸ رای
محسن عباسی با ۸ رای
سپنتا نیکنام با ۷ رای 
سید محمدعلی پاکنژاد با ۶ رای 
 
کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران
غلامعلی سفید ۹ با رای
مرتضی شایق با ۹ رای
سیدحسین آزادی ۸ با رای
محسن عباسی ۸ با رای
الهه جورابی ۷ با رای 
 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی:
غلامعلی سفید با ۹ رای 
حمیدرضا قمی با ۷ رای
سیدحسین آزادی با ۷ رای
ونوس عامری با ۶ رای
محسن ابوترابی با ۶ رای 
 
کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل:
سیدحسین آزادی با ۹ رای
الهه جورابی با ۹ رای
محسن عباسی با ۸ رای 
ونوس عامری با ۸ رای 
سپنتا نیکنام با ۸ رای 
 
کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش ها:
مهدی کاشفی زاده با ۱۰ رای
الهه جورابی با ۹ رای 
حمیدرضا قمی با ۸ رای 
ونوس عامری با ۸ رای
سیدحسین آزادی با ۸ رای 
 
کمیسیون نظارت، تلفیق وحقوقی:
سید محمدعلی پاکنژاد با ۱۱ رای
الهه جورابی با ۱۰ رای
سپنتا نیکنام با ۹ رای 
سید حسین آزادی با ۸ رای 
ونوس عامری با ۸ رایکاربران آنلاین

نظرهای کاربران